• Zapytaj lub umów wizytę: +48 502 239 088
 • ul. A. Struga 39
  95-100 Zgierz
 • biuro@clipo.pl

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w korespondencji e- mailowej/podanych w umowie/gromadzonych na etapie negocjacji umowyjest„CLIPO” Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości Szałapska, Otocka spółka jawna z siedzibą w Zgierzu (95 -100) ul. A. Struga nr 39, KRS 0000587733, NIP 7322177073, REGON 363046883, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 95-100 Zgierz, ul. Struga 39 lub telefonując pod numer: 502 239 088
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są negocjacje umowy lub/ i realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. F RODOwyłącznie dla:
 5. celów związanych z realizacją Umowy tj.świadczenia na Twoją rzecz usług,nabycia od Ciebie usług lub towarów,
 6. celów archiwalnych,
 7. podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy,
 8. ewentualnego dochodzenia roszczeń, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 10. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to prawnie konieczne, tj. przez okres 5 lat dla celów podatkowych lub do czasu przedawnienia roszczeń cywilno – prawnych, chyba, że umowa nie zostanie zawarta. W przypadku nie zawarcia umowy Twoje dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.
 11. Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: biuro rachunkowe, kancelaria radcy prawnego (jeśli zajdzie taka konieczność), sądy (jeśli zajdzie taka konieczność), podwykonawcy usług.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, natomiast jeśli zajdzie taka potrzeba Administrator niezwłocznie powiadomi Cię o tym fakcie.
 13. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 14. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.