• Zapytaj lub umów wizytę: +48 502 239 088
 • ul. A. Struga 39
  95-100 Zgierz
 • biuro@clipo.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW CLIPO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia usług w tym objęcia opieką medyczną oraz oferowania tych usług jest „CLIPO” Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości Szałapska, Otocka spółka jawna z siedzibą w Zgierzu (95 -100) ul. A. Struga nr 39, KRS 0000587733, NIP 7322177073, REGON 363046883, zwany dalej: „Administratorem” lub „CLIPO”.
  Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 95-100 Zgierz, ul. A.Struga 39 lub telefonując pod numer:  502 239 088
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest oferowanie i świadczenie usług w tym zapewnienie opieki zdrowotnej świadczonej przez Administratoradla Twoją rzecz,lub na rzecz Twojego podopiecznego (np. małoletniego dziecka) oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.
 3. Na początku współpracy potrzebujemy otrzymać od Ciebie wypełnione dokumenty:
  • formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych „szczególnych kategorii”,
  • oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie doświadczeń opieki zdrowotnej,
  • lub oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego,
  • oświadczenie pacjenta w przedmiocie upoważnienia dotyczącego uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeń zdrowotnych,
  • upoważnienia dotyczącego uzyskiwania dokumentacji medycznej

  Abyśmy mogli wykonywać powierzone nam zadania w ramach świadczonych usług prosimy o podanie w tych dokumentach następujących danych: imię i nazwisko, PESEL, rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, pokrewieństwo lub rodzaj sprawowanej opieki (w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych). Prosimy też o podanie adresu e – mail oraz numeru telefonu do kontaktu.

 4. Przez cały czas współpracy tworzymy i przechowujemy dokumentację dotyczącą Twojej osoby, w której zawarte są dane dotyczące Twojego stanu zdrowia, przebiegu leczenia, ewentualnych nałogach. Administrator pozyskuje od Ciebie jedynie takie informacje, które są niezbędne do należytego świadczenia przez Administratora usług, w tym usług medycznych.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27,04,2016 r., art. 9, 24, 25, 26 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 8 i 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzaniawyłącznie dla:
  1. celów związanych z pozyskiwaniem klientów, w tym umawianiem wizyt i zajęć, potwierdzaniem rezerwacji wizyt bądź ich odwołaniem,
  2. celów związanych z kontaktowaniem się z potencjalnymi klientami w tym umawianie wizyt i zajęć w Clipo,
  3. celów utrzymywania kontaktu z klientem w tym oferowania usług świadczonych przez Clipo,
  4. celów związanych z przeprowadzaniem badań i konsultacji dietetycznych dla klientów Clipo,
  5. celów związanych z rehabilitacją klientów Clipo,
  6. celów związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej,
  7. ewentualnego dochodzenia roszczeń, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem,
  8. celów podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 7. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.[5]
 8. Jednakże z uwagi na przepisy prawa podatkowego Twoje dane przetwarzamy przez okres 5 latliczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane osobowe przetwarzane są również do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilno – prawnych.
 9. Po upływie okresów wskazanych w pkt 7 i 8 Twoje dane osobowe są usuwane przez Administratora.
 10. Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: lekarze, dietetycy, bioterapeuci, dostawcy usług teleinformatycznych, biuro rachunkowe, kancelaria radcy prawnego (jeśli zajdzie taka konieczność), sądy (jeśli zajdzie taka konieczność), inni podwykonawcy usług.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, natomiast jeśli zajdzie taka potrzeba Administrator niezwłocznie powiadomi Cię o tym fakcie.
 12. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszeniai usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 13. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe poprzez tzw. profilowanie. Jednak jeśli Twoje dane będą profilowane, to gwarantujemy zachowanie w ścisłej poufności Twoich danych wynikających z dokumentacji medycznej ani nie profilujemy w sposób w pełni zautomatyzowany *.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.